Chính sách & qui định giao nhận

Chính sách & qui định định giao nhận GiaoHangSo1.VN

  1. Những mặt hàng không nhận gửi : 
  2. Những mặt hàng nhận gửi có điều kiện
  3. Trách nhiệm của người gửi
  4. Trách nhiệm của GiaoHangSo1.VN
  5. Thời hạn khiếu nại
  6. Giới hạn trách nhiệm bồi thường
  7. Quy định khối lượng và kích thước
  8. Gửi và xử lý hàng hóa trong trường hợp không gửi được
  9. Tổng tiền thu người nhận