Hình thức tiếp nhận đơn hàng như thế nào

Hình thức tiếp nhận đơn hàng như thế nào

Trả lời: khách hàng đăng nhập tài khoản tại websit giaohango1.vn và tạo vận đơn online hoặc khách hàng gọi điện thoại trực tiếp đến hotline 028-7300.6171 để yêu cầu lấy hàng.


Trả lời: khách hàng đăng nhập tài khoản tại websit giaohango1.vn và tạo vận đơn online hoặc khách hàng gọi điện thoại trực tiếp đến hotline 028-7300.6171 để yêu cầu lấy hàng.